• Posted: 09 มิถุนายน 2566
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 2,422 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) รุ่น 38 ประจำปีการศึกษา 2566

      นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) รุ่นที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2566 ตรวจสอบรายชื่อและดำเนินการตามกำหนดการและแนวปฏิบัติ

คลิกตรวจสอบรายชื่อ

พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า

กรอกข้อมูลรายงานตัวและอัพโหลดเอกสาร

## กำหนดการและแนวปฏิบัติ ##

1) การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

          ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) รุ่นที่ 38 ปีการศึกษา 2566 ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาต่อ ระหว่าง วันที่ 10 - 16  มิถุนายน 2566  ผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์ https://e-admission.rmu.ac.th ดังนี้

         1.1 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาต่อผ่านระบบออนไลน์

         1.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชำระเงินตามธนาคารที่ระบุ เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 2,000 บาท ระหว่าง วันที่ 10 - 16  มิถุนายน 2566  หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ (การชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ถือเป็นการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)

2) การรายงานตัวนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์

         นักศึกษาใหม่ทุกคนเข้ารับการรายงานตัวแบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://e- admission.rmu.ac.th ระหว่าง วันที่ 10 - 16  มิถุนายน 2566 (เมนูรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ)

         หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและปรับสถานะการชำระแล้วเท่านั้น  ถึงจะมีสิทธิ์รายงานตัวออนไลน์ (การปรับสถานะ 1-3 วันทำการ)

3) การนำส่งเอกสารและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

      นักศึกษาใหม่ทุกคนนำส่งหลักฐานเอกสารต่าง ๆ และขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนดใน วันที่ 17  มิถุนายน 2566  เวลา 08.30 - 12.00 น. โดยพิมพ์เอกสารหลักฐานจากระบบรับสมัคร  ที่เว็บไซต์ https://e-admission.rmu.ac.th  พร้อมนำส่งเอกสารดังกล่าว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

4) การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่         

       มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษา ตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ประเภท  กศ.บป.รุ่นที่ 38  ในวันที่ 17 มิถุนายน 2566  เวลา 13.00 – 16.00 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคาร 34  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

5) เปิดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566

          มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะเปิดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ตั้งแต่วันที่ 24  มิถุนายน 2566  เป็นต้นไป

          ** กรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใด ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้  ผู้สมัครสามารถดำเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาได้ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2566 **