• Posted: 06 มิถุนายน 2566
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 5,578 ครั้ง

นักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ส่งเอกสารรายงานตัว (เพิ่มเติม)

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

        นักศึกษาใหม่นำส่งเอกสารรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)  ในวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2566  เวลา  09.00-15.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

*คลิกตรวจสอบรายชื่อ*

**คลิกขั้นตอนการนำส่งเอกสารรายงานตัว**

        หมายเหตุ   นักศึกษาใหม่ที่ยังส่งเอกสารรายงานตัวไม่สมบูรณ์ เช่น  

                        1. นักศึกษาที่สมัครใหม่

                        2. นักศึกษายังไม่ส่งเอกสารรายงานตัว

                        3. นักศึกษาส่งเอกสารรายงานตัวไม่ครบ 

                        4. นักศึกษายังไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา

        นักศึกษาดังกล่าวสามารถมาดำเนินการได้ตามวัน  เวลา ที่แจ้ง  และดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วน

 

         ติดต่อสอบถาม ได้ที่  08-1747-8385, 08-0837-6075, 06-1040-2390 ต่อ 304, 373  หรือ 043-712164