• Posted: 27 กุมภาพันธ์ 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 3,024 ครั้ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2562

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หรือ Download

ได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม http://www.rmu.ac.th หรือ http://personal.rmu.ac.th/ หัวข้อข่าวสมัครงาน และสามารถยื่นใบสมัคร ด้ 2 วิธี ดังนี้

          3.1 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6 – 22 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 -  16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

          3.2 สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 15 มีนาคม 2562  โดยจะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4371-3060 ในวันและเวลาราชการ

โดยรับสมัครดังนี้

ตำแหน่งอาจารย์ 1. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  2. สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งสนับสนุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ  ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

ประกาศแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งรหัส 101 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ทีนี่