• Posted: 07 มีนาคม 2562
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,332 ครั้ง

ประกาศ แก้ไข คุณสมบัติการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เฉพาะตำแหน่ง

ประกาศ แก้ไข คุณสมบัติการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2562

เฉพาะตำแหน่งรหัส 101 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ดังนี้

- ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาไทย / ภาษาไทยแขนงภาษาศาสตร์ หรือ ภาษาและวรรณกรรมไทย และ

- มีผลงานทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์เผยแพร่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้