• Posted: 15 มีนาคม 2566
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 119 ครั้ง

โครงการส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพจะจัดในวันที่ 21-22 มีนาคม 2566

วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กริช แรงสูงเนิน


คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น