• Posted: 21 มีนาคม 2565
  • By: กองคลัง
  • เปิดอ่าน: 2,331 ครั้ง

แจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564

แจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564
-----------------------------------------------------------------------
1.เสนออาจารย์ที่ปรึกษาลงลายมือชื่อรับรอง
2.นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนศิษย์เก่าที่กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 100 บาท
3.ตรวจสอบรายการคงค้างการยืมหนังสือที่สำนักวิทยบริการ (ห้องสมุด)
**นำใบปลดหนี้มาติดต่อชำระเงินค่าลงทะเบียนที่กองคลัง จำนวน 500 บาท
ได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ตึก 15 ชั้น)
ติดต่อ กองคลัง ชั้น 2 เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4371-3587 หรือ 0-4372-2118-9 ต่อ 301 และ 459