• Posted: 12 มิถุนายน 2561
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 3,357 ครั้ง

ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรงร่วมกันและ โครงการรับตรงร่วมกัน(เพิ่มเติม) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลเพื่อพิมพ์ใบรายงานตัวและนำส่งหลักฐานการเข้าศึกษา ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561

โดยนำส่งเอกสารดังนี้

1.สำเนา ใบ รบ. หรือใบรายงานผลการศึกษา หรือประกาศนียบัตร หรือใบรับรอง ซึ่งแสดงว่าสำเร็จการศึกษาแล้ว ถ่ายสำเนา 2 ฉบับ โดยนำเอกสารฉบับจริงมาประกอบการตรวจหลักฐานด้วย

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 7 ฉบับ พร้อมฉบับจริงเพื่อการตรวจสอบ

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 7 ฉบับ พร้อมฉบับจริงเพื่อการตรวจสอบ

4.สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (กรณีหลักฐานไม่ตรงกับชื่อสกุลปัจจุบัน)

ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศต้องชำระเงินเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ จำนวนเงินทั้งสิ้น 5,380 บาท

โดยพิมพ์ใบชำระค่ายืนยันสิทธิ์จากระบบกรอกข้อมูลเพื่อรายงานตัว (มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจำนวนดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น)

โดยชำระเงินในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เวลา 08.30 - 12.00 น.

หากพ้นเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

 

1.คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

2.คลิกเพื่อกรอกข้อมูลพิมพ์ใบรายานตัว