• Posted: 26 มีนาคม 2564
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 2,620 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment System: ITAS)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ดำเนินการตามกรอบการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. จะทำการสำรวจตามเครื่องมือการประเมินฯ ในระบบ Integrity & Transparency Assessment System หรือ ITAS ดังนี้ 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ปฏิบัติหน้าที่ ในหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หน่วยงานของรัฐ และประชาชน ซึ่งมารับบริการหรือติดต่อหน่วยงาน

 

ขั้นตอนการทำแบบสำรวจในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment System: ITAS) ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสำรวจอ่านข้อคำถามอย่างละเอียดในการตอบแบบสำรวจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงไปประกอบการประเมินฯ โดยแบบสำรวจมีอยู่ 2 แบบ ซึ่งได้แยกประเภทสำหรับผู้ตอบ ดังนี้

  1. ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หรือ IIT กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีดำเนินการ ดังนี้

        1.1 ผ่านช่องทาง URL คือ https://itas.nacc.go.th/go/iit/qxzpbk หรือ QR Code

        1.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หรือ IIT เมื่อเข้าสู่ระบบจะปรากฏช่องให้กรอก เลขบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง แบบสำรวจจะมีทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 39 ข้อคำถาม ผู้ตอบแบบสำรวจเมื่อตอบเสร็จในแต่ละหน้าให้กดเลือก บันทึกฉบับร่าง ทีละหน้า แล้วกด OK เพื่อทำแบบสำรวจฯ ในหน้าถัดไป โดยกดเลือก ถัดไป/หน้าถัดไป จนกว่าจะถึงข้อสุดท้าย เสร็จแล้วกด ส่งแบบสำรวจ จะได้รับการยืนยันการส่งแบบสำรวจจะปรากฏข้อความ “ท่านได้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณที่สละเวลา” เป็นอันเสร็จสิ้น

 

     2. ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือ EIT กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หน่วยงานของรัฐ และประชาชน ซึ่งมารับบริการหรือติดต่อหน่วยงาน ดำเนินการ ดังนี้

        2.1 ผ่านช่องทาง URL คือ https://itas.nacc.go.th/go/eit/qxzpbk หรือ QR Code

        2.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือ EIT เมื่อเข้าสู่ระบบจะปรากฏช่องให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง แบบสำรวจจะมีทั้งหมด 5 หน้า จำนวน 24 ข้อคำถาม และข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ ผู้ตอบแบบสำรวจเมื่อตอบเสร็จในแต่ละหน้าให้กดเลือก บันทึกฉบับร่าง ทีละหน้า แล้วกด OK เพื่อทำแบบสำรวจฯ ในหน้าถัดไป โดยกดเลือก ถัดไป/หน้าถัดไป จนกว่าจะถึงข้อสุดท้าย เสร็จแล้วกดส่งแบบสำรวจ จะได้รับการยืนยันการส่งแบบสำรวจจะปรากฏข้อความ “ท่านได้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณที่สละเวลา” เป็นอันเสร็จสิ้น