• Posted: 12 กุมภาพันธ์ 2563
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 352 ครั้ง

วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2563

 “วันราชภัฏ”

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการพนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปทุกท่าน เข้าร่วมงาน “วันราชภัฏ” ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กำหนดการ

เวลา 06.00-08.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีถวายราชสักการะบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

การแต่งกาย ผู้บริหาร บุคลากร สวมเครื่องแบบปกติขาว นักศึกษาแต่งชุดนักศึกษาตามระเบียบ บุคคลทั่วไปแต่ชุดผ้าไทยโทนสีเหลืองเข้าร่วมพิธีในช่วงเช้า

 

เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ชมการแสดงโครงการสร้างนาฏยนิพนธ์การแสดงพื้นบ้านอีสาน เพื่อสดุดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ประวัติความเป็นมา “วันราชภัฏ”

สืบเนื่องจาก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สมควรจะเทิดพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้เหนือเกล้าและจงรักภักดีด้วยการตั้งปณิธานที่จะประพฤติ และปฏิบัติหน้าที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการพัฒนาประเทศ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พี่น้อง ประชาชนชาวไทย ดังนั้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ จึงถือว่าเป็นวันราชภัฏ เป็นการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยเช่นกัน