• Posted: 28 พฤศจิกายน 2566
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 489 ครั้ง

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ/ภาค กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบ 2). อนุมัติวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ/ภาค กศ.บป.
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบ 2).
อนุมัติวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

 

** หมายเหตุ ** (ตัดเกรดถึงงานทะเบียนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. ติดต่อสอบถาม :: งานประมวลผล 043-722118 ต่อ 374)
ผู้มีรายชื่อ ได้ รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 23 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป (เสนอชื่อเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2566 วันที่ 22 ธันวาคม 2566)
ผู้ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 1/2566 แต่ไม่สำเร็จการศึกษา ให้ยื่นขอสำเร็จการศึกษาใหม่ในภาคเรียนที่ 2/2566 ตามปฎิทินการขอสำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ