• Posted: 02 พฤศจิกายน 2566
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 451 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๒๒ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๖ (๗) ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การจัดหารายได้และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ จึงออกประกาศไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีพุทธศักราช ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

“ค่าธรรมเนียมแรกเข้า” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ข้อ ๕ อัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้ดำเนินการจัดเก็บ ดังนี้

(๑) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภาคปกติรายละ ๔,๕๐๐ บาท

(๒) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) รายละ ๒,๐๐๐ บาท

มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาต่อตามประกาศนี้ ทุกกรณี

ข้อ ๕ รายได้ที่ได้รับตามประกาศนี้ ให้ดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาราชการตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยหรืออนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ ให้ถือเป็นที่สุด

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

 

(นางเนตรชนก จันทร์สว่าง)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม