• Posted: 14 กรกฏาคม 2566
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 3,683 ครั้ง

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาค กศ.บป. และภาคปกติ (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 อนุมัติวันที่ 30 มิถุนายน 2566 รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา
ภาค กศ.บป. และภาคปกติ (เพิ่มเติม)
ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565