• Posted: 14 กรกฏาคม 2566
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 922 ครั้ง

รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ที่ได้จัดทำวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระครบสมบูรณ์ทุกกระบวนการ ประจำปีการศึกษา 2565 อนุมัติจบวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 28 คน (รอบเดือน พฤษภาคม 2566) รับวุฒิสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ + Transcript) ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ที่ได้จัดทำวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระครบสมบูรณ์ทุกกระบวนการ ประจำปีการศึกษา 2565
อนุมัติจบวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 28 คน (รอบเดือน พฤษภาคม 2566)
รับวุฒิสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ + Transcript) ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป