• Posted: 01 กรกฏาคม 2566
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 659 ครั้ง

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาค กศ.บป. และภาคปกติ (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 อนุมัติวันที่ 30 มิถุนายน 2566

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาค กศ.บป. และภาคปกติ (เพิ่มเติม)
ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565
อนุมัติวันที่ 30 มิถุนายน 2566

** หมายเหตุ ** (ตัดเกรดถึงงานทะเบียนวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 15.30 น. ติดต่อสอบถาม :: งานประมวลผล 043-722118 ต่อ 374)
ผู้มีรายชื่อ ได้ รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป (เสนอชื่อเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2566 วันที่ 27 กรกฎาคม 2566)