• Posted: 22 มิถุนายน 2566
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 350 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนข้าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ พ.ศ. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนข้าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ พ.ศ. 2566