• Posted: 08 มิถุนายน 2566
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 465 ครั้ง

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2566

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2566