• Posted: 30 พฤษภาคม 2566
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 753 ครั้ง

ประกาศบัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 อนุมัติวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 อนุมัติวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

** หมายเหตุ ** (ตัดเกรดถึงงานทะเบียนวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น. ติดต่อสอบถาม :: งานประมวลผล 043-722118 ต่อ 374)
ผู้มีรายชื่อ ได้ รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป (เสนอชื่อเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2566 วันที่ 30 มิถุนายน 2566)