• Posted: 29 เมษายน 2566
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 1,498 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่อัพโหลดหลักฐานรายการที่มีการแก้ไข (เอกสารรายงานตัว) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

- ขณะนี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการรายงานตัวในระบบรับสมัครนักศึกษา  ฉะนั้น  ให้ผู้สมัครเข้าระบบรับสมัครตรวจสอบรายการเอกสารและหลักฐานตนเอง  ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2566  เพื่ออัพโหลดใหม่ตามรายการที่มีการแก้ไข

 - ผู้สมัครพิมพ์เอกสารรายงานตัวได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566  เป็นต้นไป (ขณะนี้ สนส. กำลังดำเนินการออกรหัสนักศึกษาใหม่)

คลิกตรวจสอบข้อมูล