• Posted: 29 มีนาคม 2566
 • By: งานประชาสัมพันธ์
 • เปิดอ่าน: 1,475 ครั้ง

การลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร วันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566

คลิกที่นี่ เพื่อเปิดไฟล์ข้อมูล

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 กกต. กำหนดวันลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 9 เมษายน 2566 โดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ได้ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 9 เมษายน 2566 การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

 1. ยื่นคำขอด้วยตนเอง ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือยื่นคำขอต่อเอกอัคราชทูตหรือผู้ที่เอกอัคราชทูตมอบหมาย
 2. ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 3. ยื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ต (เฉพาะการยื่นคำขอใช้สิทธิฯ นอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร)
      - ผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote 
      - ผ่านทาง Web Application
        ยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง - https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/
        ยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร - https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/#/popout
      โดยสามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องนําส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ค้นหาเลขรหัสประจำบ้าน ด้วยแอป ThaiID