• Posted: 22 มีนาคม 2566
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 1,805 ครั้ง

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาภาคปกติ/ภาค กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 อนุมัติวันที่ 15 มีนาคม 2566 รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ + Transcript วันที่ 3 เมษายน 2566 เป็นต้นไป)

  รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ + Transcript วันที่ 3 เมษายน 2566 เป็นต้นไป)
  ***(ติดต่อสอบถาม งานประมวลผลระดับปริญญาตรี 043-722118 ต่อ 374)***
ขั้นตอนการรับหลักฐาน
        1. ดู ลำดับที่ หน้าชื่อ (ข่าวประกาศหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.rmu.ac.th/)
        2. นำใบปลดหนี้ไปขึ้นทะเบียนบัณฑิต 500 บาท
        3. ยื่น ใบปลดหนี้ เพื่อรับหลักฐานที่งานทะเบียน
**ใบปลดหนี้ดาวน์โหลดได้ที่ระบบกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพิมพ์เอกสารได้ที่ https://activity.rmu.ac.th/

**หมายเหตุ**
วันที่ 3 เมษายน 2566 ขึ้นทะเบียนบัณฑิต+รับหลักฐานสำเร็จการศึกษาที่ ชั้น 2 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
                              ช่องรับขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่ 1 ลำดับที่รับวุฒิ 1-430
                              ช่องรับขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่ 2 ลำดับที่รับวุฒิ 431-860
                              ช่องรับขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่ 3 ลำดับที่รับวุฒิ 861-1280
                              ช่องรับขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่ 4 ลำดับที่รับวุฒิ 1281-1700
                              ช่องรับขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่ 5 ลำดับที่รับวุฒิ 1701-2135

                             *** กดค้นหารายชื่อ ***