• Posted: 20 มีนาคม 2566
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 687 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2566

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ..2566