• Posted: 16 มีนาคม 2566
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 1,704 ครั้ง

บัญชีรายชื่อเสนออนุมัติผลสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล และข้อมูลของตนเองให้ครบถ้วน
หากไม่ถูกต้อง หรือมีแก้ไข โปรดติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
โทร 061-4042390 , 080-8376075 , 081-7478385 
(ฝ่ายประมวลผล) กด 374

 

ประกาศ บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา ภาคปกติ/ภาค กศ.บป. ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
อนุมัติวันที่ 15 มีนาคม 2566
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://www.rmu.ac.th/uploads/file/1678784272.pdf

-ผู้มีรายชื่อ ได้ รับหลักฐานสําเร็จการศึกษา ในวันที่ 3 เมษายน 2566 เป็นต้นไป
-ผู้มีรายชื่อ ตก รอประมวลผลภาคเรียนที่ 2/2565 (รอบ 2) อนุมัติผลวันที่ 25 เมษายน 2566