• Posted: 15 มีนาคม 2566
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 920 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้แทนข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สายสนับสนุน พ.ศ. 2566

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้แทนข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สายสนับสนุน พ.ศ. 2566