• Posted: 14 มีนาคม 2566
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 2,101 ครั้ง

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ/ภาค กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 อนุมัติวันที่ 15 มีนาคม 2566

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ/ภาค กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
อนุมัติวันที่ 15 มีนาคม 2566

** หมายเหตุ ** (ตัดเกรดถึงงานทะเบียนวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. ติดต่อสอบถาม :: งานประมวลผล 043-722118 ต่อ 374)
                        ผู้มีรายชื่อ ได้ รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 3 เมษายน 2566 เป็นต้นไป (เสนอชื่อเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2566 วันที่ 31 มีนาคม 2566)
                        ผู้มีรายชื่อ ตก รอประมวลผลภาคเรียนที่ 2/2565 (รอบ 2) อนุมัติผลวันที่ 25 เมษายน 2566