• Posted: 14 มกราคม 2566
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 826 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ว่าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2566

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ว่าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2566