• Posted: 03 มกราคม 2566
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 1,117 ครั้ง

ประกาศรายชื่่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อนุมัติจบวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 จำนวน 28 คน (รอบเดือนพฤศจิกายน 2565) รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ + Transcript) วันที่ 24 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ที่ได้จัดทำวิทยานิพน์และค้นคว้าอิสระครบสมบูรณ์ทุกกระบวนการ ประจำปีการศึกษา 2565

อนุมัติจบวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 จำนวน 28 คน (รอบเดือนพฤศจิกายน 2565)

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2565 วันที่ 23 ธันวาคม 2565
รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ + Transcript) วันที่ 24 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป