• Posted: 31 ตุลาคม 2565
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 1,700 ครั้ง

ประกาศวิชา GE สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (เข้าปี 2565) สาขาวิชา ที่ต้องเลือก GE ใหม่ มีสาขาดังต่อไปนี้

สาขาดังต่อไปนี้ 

20 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                     รหัสสาขาวิชา
651 613120031 : ฟิสิกส์ (ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ) 6531200301
651 613120041 : คณิตศาสตร์ (ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ) 6531200401
651 613120051 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ) 6531200501
651 653120011 : เคมี (ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ) 6531200101
651 653120021 : ชีววิทยา (ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ) 6531200201
651 653120141 : สาธารณสุขชุมชน (ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ) 6531201401
651 653120141 : สาธารณสุขชุมชน (ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ) 6531201402
     
30 : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
651 653130011 : ภาษาไทย (ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ) 6531300101
     
40 : วิทยาการจัดการ
651 613140321 : นิเทศศาสตร์ (แขนงการโฆษณาและการสื่อสารดิจิทัล) (ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ) 6531403201
651 643140201 : การบัญชี (ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ) 6531402001
651 643140201 : การบัญชี (ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ) 6531402002
651 653140121 : การตลาด (ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ) 6531401202
651 653140121 : การตลาด (ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ) 6531401201
651 643340201 : การบัญชี (ป.ตรี 4 ปี เทียบโอน ภาคปกติ) 6533402001
651 613340121 : การตลาด (ป.ตรี 4 ปี เทียบโอน ภาคปกติ) 6533401201
     
50 : เทคโนโลยีการเกษตร
651 613150031 : เทคโนโลยีการอาหาร (ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ) 6531500301
651 613150071 : บริหารธุรกิจเกษตร (ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ) 6531500701
651 613150051 : สัตวศาสตร์ (ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ) 6531500501
651 613150051 : สัตวศาสตร์ (ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ) 6531500502
651 653150181 : เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ (ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ) 6531501801
651 653150181 : เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ (ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ) 6531501802
651 653150061 : เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร (ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ) 6531500601
651 643150011 : เกษตรศาสตร์ (ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ) 6531500101
     
62 :  รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
651 653162071 : รัฐศาสตร์ (ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ) 6531620704
651 613162091 : รัฐประศาสนศาสตร์ (ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ) 6531620904
651 613162091 : รัฐประศาสนศาสตร์ (ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ) 6531620901
651 613162091 : รัฐประศาสนศาสตร์ (ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ) 6531620902
651 613162091 : รัฐประศาสนศาสตร์ (ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ) 6531620903
651 653162071 : รัฐศาสตร์ (ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ) 6531620701
651 653162071 : รัฐศาสตร์ (ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ) 6531620702
651 653162071 : รัฐศาสตร์ (ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ) 6531620703
     
70 : เทคโนโลยีสารสนเทศ
651 653170011 : เทคโนโลยีสารสนเทศ (ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ) 6531700102
651 653170011 : เทคโนโลยีสารสนเทศ (ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ) 6531700103
651 653170021 : เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ) 6531700201
651 653170011 : เทคโนโลยีสารสนเทศ (ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ) 6531700101
651 633170121 : เทคโนโลยีดิจิทัล (ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ) 6531701201
651 653170151 : การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล (ป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ) 6531701501

มีวิชาดังต่อไปนี้ ที่สามารถลงเรียนได้ในภาคเรียนที่ 2/2565 

2209901-1 : ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความสุข (รับนักศึกษาเต็ม)
2309901-1 : ภูมิสังคมกับการพัฒนาท้องถิ่น (เปิด 20 หมู่เรียน)
2409901-1 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต (เปิด 10 หมู่เรียน)
2409903-1 : การเรียนรู้กับการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ (เปิด 10 หมู่เรียน)