• Posted: 11 ตุลาคม 2565
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 1,134 ครั้ง

กำหนดการสอบ ย้อนหลัง วิชาศึกษาทั่วไป (GE) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2565 วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565

กำหนดการสอบ ย้อนหลัง
วิชาศึกษาทั่วไป (GE) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2565
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565
เวลา 09.30 - 11.00 น.
อาคาร 15 ชั้น (ชั้น 4)
ห้องสอบ150410

ชื่อรายวิชา ดังนี้

1. วิชา การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต 3(2-2-5) รหัสวิชา 1209901-1
2. วิชา การส่งเสริมสุขภาพ 3(2-2-5) รหัสวิชา 1409904-1
3. วิชา พลวัตทางสังคม 3(2-2-5) รหัสวิชา 1309902-1
4. วิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น 3(2-2-5) รหัสวิชา 1409902-1
5. วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) รหัสวิชา 1109901-1
6. วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) รหัสวิชา 1109903-1