• Posted: 25 สิงหาคม 2565
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,295 ครั้ง

ประกาศแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 5/2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 4/2565 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และทดสอบภาษาอังกฤษ ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ไปแล้วนั้น เนื่องจากรายละเอียด ชื่อ - สกุล ผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ รหัสหน่วยงานที่สมัคร 103 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการงานช่างและผังเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกิดความคลาดเคลื่อน จึงให้แก้ไขรายละเอียดตามประกาศนี้