• Posted: 19 กรกฏาคม 2565
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 2,447 ครั้ง

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 อนุมัติจบวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 จำนวน 33 คน ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ + Transcript) วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
อนุมัติจบวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 จำนวน 33 คน
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ + Transcript) วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป