• Posted: 19 กรกฏาคม 2565
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 1,305 ครั้ง

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาค กศ.บป. และภาคปกติ (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 อนุมัติวันที่ 28 มิถุนายน 2565 รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ + Transcript วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป)

ประกาศบัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา
ภาค กศ.บป. และภาคปกติ (เพิ่มเติม)
ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564
อนุมัติวันที่ 28 มิถุนายน 2565

สภามหาวิทยาลัยประชุมครั้งที่ 7/2565 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ + Transcript วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป)