• Posted: 30 มิถุนายน 2565
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,290 ครั้ง

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 3/2565

การรายงานตัวให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันลำดับที่บรรจุครั้งแรก ไปรายงานตัวภายในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัย ถือว่าท่านสละสิทธิ์