• Posted: 30 มิถุนายน 2565
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 1,279 ครั้ง

ประกาศบัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาค กศ.บป. และภาคปกติ (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 อนุมัติวันที่ 28 มิถุนายน 2565

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา
ภาค กศ.บป. และภาคปกติ (เพิ่มเติม)
ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564
อนุมัติวันที่ 28 มิถุนายน 2565