• Posted: 08 มิถุนายน 2565
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 1,028 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 2565 (สายวิชาการ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งข้าราชการ หรือพนักงานในสถานอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ซึ่งทำหน้าที่สอนและวิจัย เป็นคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  พ.ศ. 2565