• Posted: 07 มิถุนายน 2565
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 1,108 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เป็นคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 2565 (สายวิชาการ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งข้าราชการ หรือพนักงานในสถานอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ซึ่งทำหน้าที่สอนและวิจัย เป็นคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  พ.ศ. 2565