• Posted: 31 พฤษภาคม 2565
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 1,090 ครั้ง

ประกาศบัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 อนุมัติวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา
ภาคปกติ
ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564
อนุมัติวันที่ 31 พฤษภาคม 2565