• Posted: 07 เมษายน 2565
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 1,640 ครั้ง

ประกาศบัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ/กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2) อนุมัติวันที่ 31 มีนาคม 2565 สภามหาวิทยาลัยประชุมครั้งที่ 4/2565 วันที่ 29 เมษายน 2565 รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ + Transcript วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป)

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ/กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)
อนุมัติวันที่ 31 มีนาคม 2565 สภามหาวิทยาลัยประชุมครั้งที่ 4/2565 วันที่ 29 เมษายน 2565
รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ + Transcript วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป)