• Posted: 31 มีนาคม 2565
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 1,270 ครั้ง

ประกาศบัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ/กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2) อนุมัติวันที่ 31 มีนาคม 2565 รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป (เสนอชื่อเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2565 วันที่ 29 เมษายน 2565)

ประกาศบัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ/กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)
อนุมัติวันที่ 31 มีนาคม 2565
รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป (เสนอชื่อเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2565 วันที่ 29 เมษายน 2565)