• Posted: 24 มีนาคม 2565
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 6,289 ครั้ง

ประกาศบัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ/กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สภามหาวิทยาลัยประชุมครั้งที่ 3/2565 วันที่ 25 มีนาคม 2565 รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ + Transcript วันที่ 28 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป)

ประกาศบัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ/กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
สภามหาวิทยาลัยประชุมครั้งที่ 3/2565 วันที่ 25 มีนาคม 2565
รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ + Transcript วันที่ 28 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป)

*** เพื่อลดการแออัดและแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นักศึกษาสามารถมารับหลักฐานหลังวันที่กำหนดได้ ***
       และหากไม่สะดวกมารับหลักฐานสำเร็จการศึกษาเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อรับแทน (แนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ)
***(ติดต่อสอบถาม งานประมวลผลระดับปริญญาตรี 043-722118 ต่อ 374)***

ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ

ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา

ขั้นตอนการขอปลดหนี้

**ใบปลดหนี้ดาวน์โหลดได้ที่ระบบกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพิมพ์เอกสารได้ที่ https://activity.rmu.ac.th/