• Posted: 21 กุมภาพันธ์ 2565
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 4,708 ครั้ง

ประกาศรายชื่่อนักศึกษาขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาค ปกติ/กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักศึกษาขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาค ปกติ/กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


*** หมายเหตุ *** ข้อมูลนี้จะแสดงที่ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ให้นักศึกษาตรวจสอบ และแก้ไขให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
                            รายชื่อนี้เป็นรายชื่อผู้ยื่นขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2564 เท่านั้น ไม่ใช่รายชื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา 2/2564
                            ให้นักศึกษาตรวจสอบ คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ-สกุล, ชื่อ-สกุล(E), วัน-เดือน-ปีเกิด, วุฒิการศึกษาเดิม สัญชาติ, ศาสนา และ สถานที่เกิด ในระบบให้เรียบร้อย
                            หากไม่ถูกต้องนักศึกษาสามารถแจ้งแก้ไขที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565
** สำหรับชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษให้แก้ไขให้ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเดินทาง **
## การส่งเกรดของนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกาตัดเกรดถึงงานทะเบียนภายในวันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.##


ดูรายชื่อตามคณะที่สังกัด
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  คณะวิทยาการจัดการ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์
  คณะครุศาสตร์