• Posted: 22 พฤศจิกายน 2564
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 1,243 ครั้ง

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อนุมัติวันที่ 28 ตุลาคม 2564

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา
ภาค กศ.บป.
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
อนุมัติวันที่ 28 ตุลาคม 2564
รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ + Transcript) ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
(เสนอชื่อเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2564 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564)