• Posted: 12 พฤศจิกายน 2564
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 1,334 ครั้ง

ติดต่อขอยื่นเรื่องเพื่อรับเงินคืน ค่าปรับและค่าคืนสภาพ ภาคเรียนที่ 1/2564

นักศึกษาที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2564 หลังวันที่ 31 ตุลาคม 2564 (แต่ไม่เกิน 14 พฤศจิกายน 2564) และมีค่าปรับ/ค่าคืนสภาพ ให้ติดต่อรับเงินคืน โดยขอรับแบบคำร้องเพื่อรับเงินคืน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่เคาน์เตอร์กองคลัง ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

เอกสารที่ต้องใช้ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาใบเสร็จ 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชี ที่มีเลขที่บัญชีและชื่อนักศึกษา
จำนวนอย่างละ 1 ชุด พร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี (งานการเงิน) โทร. 0-4371-3587 หรือ 0-4372-2118 ต่อ 301 และ 459