• Posted: 06 ตุลาคม 2564
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 1,947 ครั้ง

รายชื่อนักศึกษาขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาค กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักศึกษาขอสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีภาค กศ.บป.
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

*** หมายเหตุ *** ข้อมูลนี้จะแสดงที่ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ให้นักศึกษาตรวจสอบ และแก้ไขให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
                            รายชื่อนี้เป็นรายชื่อผู้ยื่นขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคเรียนที่ 1/2564 เท่านั้นไม่ใช่รายชื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา 1/2564
                            ให้นักศึกษาตรวจสอบ คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ-สกุล, ชื่อ-สกุล(E), วัน-เดือน-ปีเกิด, วุฒิการศึกษาเดิม สัญชาติ, ศาสนา และ สถานที่เกิด ในระบบให้เรียบร้อย
                            หากไม่ถูกต้องนักศึกษาสามารถแจ้งแก้ไขที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564
                       ** สำหรับชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษให้แก้ไขให้ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเดินทาง **
                            การอนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคเรียนที่ 1/2564 อนุมัติในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 รับหลักฐานสำเร็จการศึกษาในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564