• Posted: 02 กันยายน 2564
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 2,117 ครั้ง

มรม. ส่งทีมวิทยากรสนับสนุนโครงการสรุปบทเรียนด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.กาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ส่งทีมวิทยากรสนับสนุนการจัดโครงการสรุปบทเรียนด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แจ้งว่า ตามที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการสรุปบทเรียนด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กิจกรรมที่ 1 วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 6 คน เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ 1. ผศ.ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร 2. ผศ.ดร.สำราญ พิมพ์ราช 3. ว่าที่ ร.ต.ภานุทัต สวัสดิถาวร 4. อาจารย์สุนทร โชคสวัสดิ์ธนะกิจ 5. ว่าที่ ร.ต.วุฒิเมธี วรเสริม และ 6. นายกฤตภาค ยุทธอาจ
           ทางด้านนางนิตยา สิทธิหงษ์ ประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินงานฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์สามารถดำเนินการไปได้ โดยมีการรับทราบถึงปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา และติดตามการดำเนินงานของโครงการที่ผ่านมา เพื่อนำไปวางแผนดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงต้องมีการรวบรวมประเด็นที่ได้จากการดำเนินงานฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมาศึกษาและถอดบทเรียน โดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้
           สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ยังได้จัดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบผลการดำเนินงาน องค์ความรู้ ปัญหาอุปสรรค แนวทางปรับปรุงการดำเนินงาน โดยคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางดวง ใจ ทองโสภณ พนักงานอาวุโส รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ตลอดจนบุคลากรทุกคน ได้มีส่วนร่วมและทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จะได้มีเป็นแนวทางและออกแบบการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ประสบผลสำเร็จต่อไป