• Posted: 28 สิงหาคม 2564
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 1,517 ครั้ง

Reinventing-RMU ประมวลภาพกิจกรรม กลุ่ม 3 วันที่ 26 ส.ค. 64

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนและวางแผนการฝังตัวเพื่อพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะ"
 
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม Conference Room 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะ ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนและวางแผนการฝังตัวเพื่อพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะ"
 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา แสนโสม ประธานกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม และแจ้งวัตถุประสงค์คือเพื่อซักซ้อมทําความเข้าใจในกระบวนการฝังตัวสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมทั้งเปิดให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซักถามข้อสงสัย และให้คณะกรรมการที่เข้าร่วมได้ยืนยันสถานที่ฝังตัว
 
ทั้งนี้ บุคลากรจะต้องไปฝังตัวในหน่วยงาน จำนวนกว่า 20 วันทำการ ตามหน่วยงานที่ตนมีความสามารถหรือที่ตรงกับงานของตนเอง เพื่อนำมาพัฒนาหน่วยงานต้นสังกัด คือมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในวันนี้ ทางกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะ จะได้เตรียมความพร้อมเพื่อปฐมนิเทศให้แก่บุคลากรที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวในโอกาสต่อไป