• Posted: 02 กันยายน 2564
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 1,308 ครั้ง

ร่วมทำ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจาณาตำแหน่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ร่วมทำ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจาณาตำแหน่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

คลิกเพื่อร่วมทำ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม