• Posted: 21 สิงหาคม 2564
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 1,338 ครั้ง

Reinventing-RMU ประมวลภาพกิจกรรม กลุ่ม 3 วันที่ 20 ส.ค. 64

ประมวลภาพกิจกรรม กลุ่มที่ 3 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะ มรม.
โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสวนวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะ แกนนำคนต้นแบบ "คนของพระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่น"
ภาคเช้า หลักสูตรการพัฒนาเป็นแกนนำต้นแบบ "คนของพระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่น"
วิทยากร โดย คุณธีรดา นามให

ภาคบบ่าย หลักสูตรการพัฒนาเป็นแกนนำต้นแบบ "คนของพระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่น"
วิทยากร โดย คุณวัชรพงศ์ ชาวสามทอง

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา แสนโสม ประธานกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะ ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ได้กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้