• Posted: 20 สิงหาคม 2564
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 2,160 ครั้ง

Reinventing-RMU ประมวลภาพกิจกรรม กลุ่ม 4 วันที่ 19 ส.ค. 64

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ภายใต้โครงการหลักการพัฒนารูปแบบการปฏิรูปโครงสร้างระบบกลไกลการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กิจกรรมย่อยการมอบข้อตกลงความร่วมมือ และชี้แจงแนวทางการใช้นวัตกรรมชุมชน เพื่อพัฒนาหมู่บ้านได้ยกระดับเป็นหมู่บ้านราชภัฏกับภาคีเครือข่ายการบริการวิชาการในโครงการย่อยพัฒนารูปแบบ ระบบกลไกลการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา “หมู่บ้านราชภัฏ”
 
วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ภายใต้โครงการหลักการพัฒนารูปแบบการปฏิรูปโครงสร้างระบบกลไกลการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กิจกรรมย่อยการมอบข้อตกลงความร่วมมือ และชี้แจงแนวทางการใช้นวัตกรรมชุมชน เพื่อพัฒนาหมู่บ้านได้ยกระดับเป็นหมู่บ้าน ราชภัฏกับภาคีเครือข่ายการบริการวิชาการในโครงการย่อยพัฒนารูปแบบ ระบบกลไกลการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา “หมู่บ้านราชภัฏ”
 
โดยแนวทางการดําเนินงานเกิดจากการลงนามความร่วมมือของภาคีเครือข่ายภายใน มหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยที่จะนําใช้องค์ความรู้ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีที่เกิดจากผลงานวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการและการทะนุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมที่มีนักศึกษาเข้ามาร่วมในการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวนี้ ทําให้ก่อเกิดประโยชน์แก่ ชุมชนได้รับการพัฒนา “หมู่บ้านราชภัฏ” อย่างต่อเนื่องตามพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 และสืบสานรักษาและต่อยอดตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการให้ชุมชนพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา สุขภาวะและการท่องเที่ยวที่เน้นให้ชุมชนมีงานทํา มีอาชีพ มีรายได้ มีความสุขตามแนวทางของโครงการที่ได้ดําเนินงานพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคาม