• Posted: 20 สิงหาคม 2564
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 1,320 ครั้ง

ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการ NRC2021 Business Beyond the Pandemic วันที่ 21 สิงหาคม 2564

การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ National Research conference 2021: NRC2021 Business Beyond the Pandemic (โครงการประชุมทางวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1) วันที่ 21 สิงหาคม 2564 จัดโดยคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นิสิตและนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ได้นำผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์เผยแพร่สู่สาธารณชน ผ่านเวทีนำเสนอผลงานวิชาการต่อที่ประชุมวิชาการ รวบรวมเป็น e-proceedings ของการประชุม เปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาได้พัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัย ตลอดจนเป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ สาขาต่าง ๆ ในระดับชาติ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
          รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการเล่มนี้ จัดทำขึ้นเป็นเอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ รวบรวมความรู้ทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่และอ้างอิงต่อไป โดยผลงานผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิและผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ โดยรวบรวมบทความวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 138 ผลงาน จาก 7 สาขาวิชา ได้แก่
          1. สาขาวิชาบัญชี จำนวน 11 ผลงาน
          2. สาขาวิชาการจัดการ จำนวน 46 ผลงาน
          3. สาขาวิชาการตลาด จำนวน 29 ผลงาน
          4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 21 ผลงาน
          5. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการเงิน จำนวน 12 ผลงาน
          6. สาขาวิชานวัตกรรม จำนวน 8 ผลงาน
          7. สาขาวิชาอื่น ๆ จำนวน 11 ผลงาน
          คณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการฯ ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการวิจัยและเสริมสร้างองค์ความรู้ต่อแวดวงวิชาการ ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป

กำหนดจัดงาน วันที่ 21 สิงหาคม 2564

รายละเอียดข้อมูลที่​ Link: www.mbs.msu.ac.th/nrc2021