• Posted: 19 สิงหาคม 2564
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 1,224 ครั้ง

Reinventing-RMU ประมวลภาพกิจกรรม กลุ่ม 3 วันที่ 19 ส.ค. 64

ประมวลภาพกิจกรรม กลุ่มที่ 3 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะ มรม.
โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)
วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสวนวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะ แกนนำคนต้นแบบ "คนของพระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่น"
หลักสูตรการบูรณาการสร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่สะท้อนการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ภายใต้แนวคิด "คนของพระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น" วิทยากรโดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร

หลักสูตรการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและมีความพร้อมในการพัฒนาตนเองปรับตัวสู่การพัฒนาในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพื้นที่ วิทยากรโดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร, อาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา, ครูสมจิตร์ ชนะชัย